Kode Etik Anggota IKPPNI

“Insan profesi Perwira Pelayaran Niaga konsisten berkomitmen pada kode etik “:

1]  AGUNG: Harus memiliki keyakinan.

a. Berahlak dan berlandaskan kepada KeTuhanan Yang Maha Esa.
b. Berjiwa besar.
c. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur para pendahulu profesi Perwira Pelayaran Niaga.
d. Sifat bersahaja.
e. Menghargai sesama insan profesi Perwira Pelayaran Niaga sebagai potensi positif.

2] TULUS : Perwira Pelayaran Niaga Tulus untuk ;

a. Mendukung cita-cita kemajuan negeri kepulauan NKRI.
b. Mmebela kebenaran sesame Profesi di bidang Maritim NKRI & Dunia.
c. Menjunjung tinggi budaya Ke-Maritim-an NKRI.

3] KSATRIA : Perwira Pelayaran Niaga adalah insan yang:

a. Jujur, setia, taat dan mengayomi.
b. Memegang Teguh harkat tanggung jawab individu, masyarakat dan lingkungan.
c. Menegakkan segala peraturan yang berlaku dengan benar.

4] PRIMA : Perwira Pelayaran Niaga Konsisten dalam:

a. Menjaga mutu aktualisasi profesi.
b. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Profesi Perwira Pelayaran Niaga.
c. Memegang Teguh kemandirian dan objektivitas profesi.

Shop!